นายแพทย์ศิโรตม์ สุขเกษม

ตำแหน่ง

ศัลยแพทย์ตกแต่ง/สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

การศึกษา

  • สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
  • สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstertrics and Gynaecology )