นายแพทย์วีระวุฒิ จรุงรุ่งเรืองชัย

นายแพทย์วีระวุฒิ จรุงรุ่งเรืองชัย

ตำแหน่ง

ศัลยแพทย์ตกแต่ง

การศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ธรรมศาสตร์ 6 ปี
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ. พระมงกุฏ 5 ปี